قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

مشاوره تخصصی فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در زمینه انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی ، کاربرد مواد شیمیایی و موارد مصرف این مواد نیز می توانید با تیم تخصصی  تماس حاصل کنید. تیم مشاوره تخصصی ایران مرک هر آنچه که مشتری در مورد انواع مواد شیمیایی نیاز داشته در اختیارش گذاشته تا مناسب ترین تصمیم را در انتخاب ماده شیمیایی مورد نظر خود اتخاذ کند. با توجه به اینکه مواد شیمیایی دارای برندهای و مارک های مختلف تجاری و صنعتی می باشد و قیمت ها بر اساس نوع برند تغییر می کند، تلاش ما در ارائه محصولات با برندهای واقعی و قیمت های مناسب داشته و اصل را بر صداقت با مشتری گذاشته است

ایران مرک و سیگما ایران

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 ردیفشرح کالابسته بندی قیمت هر واحد (تومان)
 1.اسید استیک 100 % (یک لیتری)ایرانی 30/000
 2.اسید استیک 100 % (2.5 لیتری) ایرانی 70/000
3.اسید استیک 99.5% (یک لیتری) ایرانی29/000
 4.اسید استیک 99.5% (2.5 لیتری) ایرانی 65/000
 5.اسید کلریدریک 32% (یک لیتری) ایرانی35/000
 6.اسید کلریدریک 32% (2.5 لیتری) ایرانی 48/000
 7.اسید کلریدریک 37% (یک لیتری)ایرانی40/000
 8. اسید کلریدریک 37% (2.5 لیتری) ایرانی70/000
 9.اسید سولفوریک 95-97 % (یک لیتری) ایرانی30/000
 10.اسید سولفوریک 95-97 % (2.5 لیتری) ایرانی 75/000
 11.اسید سولفوریک 98%(یک لیتری) ایرانی40/000
 12.اسید سولفوریک 98%(2.5 لیتری)ایرانی 80/000
 13.اسیدنیتریک 55% (یک لیتری)ایرانی30/000
 14.اسیدنیتریک 55% (2.5 لیتری) ایرانی55/000
 15.اسید نیتریک 65% (یک لیتری) ایرانی40/000
 16.اسید نیتریک 65% (2.5 لیتری)  ایرانی85/000
 17.اسید فسفریک 85% (یک لیتری) ایرانی95/000
 18.اسید فسفریک 85% (2.5 لیتری) ایرانی180/000
 19.پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (یک لیتری)ایرانی 60/000
20.پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (2.5 لیتری) ایرانی 115/000
21.استون (یک لیتری)ایرانی 40/000
22.استون (2.5 لیتری)ایرانی100/000
23.آمونیاک 25% (یک لیتری)ایرانی35/000
24.آمونیاک 25%  (2.5 لیتری)ایرانی 60/000
25.متانول (یک لیتری)ایرانی40/000
26.متانول (2.5 لیتری)ایرانی70/000
27.اتانول 96%( یک لیتری)ایرانی60/000
28.اتانول مطلق (یک لیتری)ایرانی80/000
29.تولوئن (یک لیتری)ایرانی50/000
30.تولوئن (2.5 لیتری)ایرانی110/000
31.زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (یک لیتری) ایرانی 55/000
32.زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (2.5 لیتری)ایرانی120/000
33.فرمالین 37% (یک لیتری) ایرانی 35/000
34.فرمالین 37%  (2.5 لیتری) ایرانی60/000
35. 2 پروپانل (ایزو پروپانول) (یک لیتری) ایرانی 50/000

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

36. 2 پروپانل (ایزو پروپانول) (2.5 لیتری)ایرانی120/000
37.پارافین مایع داروئی (یک لیتری) ایرانی50/000
38. پارافین مایع داروئی (2.5 لیتری)ایرانی100/000
39.آب اکسیژنه 35 % (یک لیتری)ایرانی40/000
40.آب اکسیژنه 35 % (2.5 لیتری)ایرانی80/000
41.اتیل استات (یک لیتری)ایرانی50/000
42.اتیل استات  (2.5 لیتری) ایرانی120/000
43.اتیلن گلایکول (ضد یخ) (یک لیتری) ایرانی55/000
44. اتیلن گلایکول (ضد یخ) (2.5 لیتری) ایرانی 130/000
45.دی کلرومتان (یک لیتری) ایرانی55/000
46.دی کلرومتان (2.5 لیتری)ایرانی 130/000
47.گلیسیرین (1 لیتری)ایرانی60/000
48.گلیسیرین (2.5 لیتری) ایرانی180/000
49.پروپیلن گلایکول (یک لیتری) ایرانی60/000
50.پروپیلن گلایکول  (2.5 لیتری)ایرانی140/000
51.بوتیل استات  (یک لیتری) ایرانی55/000
52.بوتیل استات (2.5 لیتری)ایرانی105/000
53.کلروفرم 99%  (یک لیتری) ایرانی 75/000
 54.کلروفرم 99% (2.5 لیتری) ایرانی 150/000
 55.هگزان نرمال (یک لیتری) ایرانی50/000
56. هگزان نرمال(2.5 لیتری)ایرانی 125/000
57.آب ژاول (سدیم هیپوکلریت ) (یک لیتری)ایرانی 40/000
58.آب ژاول (سدیم هیپو کلریت )(2.5 لیتری) ایرانی 60/000
59.دی اتیل اتر (یک لیتری)ایرانی 100/000
60.دی اتیل اتر  (2.5 لیتری) ایرانی230/000
 61.1 بوتانول (یک لیتری) ایرانی 50/000
 62.1 بوتانول (2.5 لیتری) ایرانی 100/000
 63.آب مقطر دوبار تقطیر (20 لیتری) ایرانی 30/000
 64.پتاسیم پرمنگنات (یک کیلوئی) ایرانی 50/000
65. پتاسیم دی کرومات (یک کیلوئی)ایرانی90/000
66.  پتاسیم کلرید (یک کیلوئی) ایرانی40/000
67. پتاسیم یدید (یک کیلوئی)ایرانی800/000
68. پتاسیم  پرسولفات (یک کیلوئی)ایرانی50/000
69. پتاسیم فلورید (نیم کیلوئی)ایرانی60/000
70. پتاسیم هیدروکسید (پتاس ) (یک کیلوئی)ایرانی40/000

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

71. پتاسیم نیترات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
72.منیزیم کربنات (یک کیلوئی) ایرانی45/000
73.سولفات مس 5 آبه (یک کیلوئی) ایرانی50/000
74.سولفات آهن 7 آبه (یک کیلوئی) ایرانی35/000
75.سولفات منیزیم 7 آبه  (یک کیلوئی) ایرانی40/000
76.سولفات روی 7 آبه  (یک کیلوئی) ایرانی40/000
77.کلسیم کربنات (یک کیلوئی) ایرانی45/000
78.کلسیم کلرید 3 آبه (یک کیلوئی) ایرانی45/000
79.منیزیم کلرید 6 آبه (یک کیلوئی) ایرانی 45/000
80.سولفات آمونیم (یک کیلوئی ) ایرانی 45/000
81.آمونیم کلرید (یک کیلوئی ) ایرانی 40/000
82.سالسیلیک اسید (یک کیلوئی )  ایرانی45/000
83.پارا آمینو بنزوئیک اسید (100 گرمی )ایرانی30/000
84.پارافین جامد پاستیلی (واکس پاتوبیولوژی)(یک کیلوئی )ایرانی45/000
85.سولفور پرسی پیته (یک کیلوئی )ایرانی60/000
86.ید (یک کیلوئی )ایرانی85/000
87.EDTA ( یک کیلوئی)ایرانی 40/000
88.سولفات روی 1 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
89.سدیم استات 3 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 38/000
90.سدیم کلرید (نمک) (یک کیلوئی)ایرانی 25/000
91.سدیم نیترات (یک کیلوئی)ایرانی 30/000
92.سدیم نیتریت (یک کیلوئی)ایرانی30/000
93.سدیم سولفیت (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
94.تری سدیم سیترات (یک کیلوئی)ایرانی37/000
95.سدیم بنزوات (یک کیلوئی)ایرانی36/000
96.سدیم هیدروکسید (سود گرانولی )(یک کیلوئی)ایرانی40/000
97.سدیم لوریل سولفات (یک کیلوئی)ایرانی50/000
98.دی سدیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
99. سدیم دی هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی45/000
100.سیلیکاژل (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
101.بنتونیت  (یک کیلوئی)ایرانی35/000
102.تری سدیم فسفات  (یک کیلوئی)ایرانی40/000
103.سدیم هیدروژن کربنات  (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
104.سولفات سدیم خشک(یک کیلوئی)ایرانی 35/000
105.سولفات سدیم 10 آبه (یک کیلوئی)ایرانی30/000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

106.دی بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
107.مونو بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
108.کربنات سدیم خشک (یک کیلوئی)ایرانی40/000
109.سولفات روی 2 آبه  (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
110.کلرید مس 2 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 80/000
111.سولفات آهن 2 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
112.پتاسیم استات  (یک کیلوئی)ایرانی65/000
113.آمونیم استات (یک کیلوئی)ایرانی 45/000
114.تری منیزیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
115.پتاسیم دی هیدروژن فسفات مونو بازیک (یک کیلوئی)ایرانی45/000
116.دی پتاسیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی45/000
117.کلسیم سولفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
118.منیزیم سولفات خشک (یک کیلوئی)ایرانی36/000
119.تالک  (یک کیلوئی)ایرانی35/000
120.منگنز سولفات  آبدار (یک کیلوئی)ایرانی 48/000
121.منگنز کلرید 4آبه  (یک کیلوئی)ایرانی 60/000
122.اسید بوریک (یک کیلوئی)ایرانی45/000
123.بافر  PH=4 ( 100 میلی)ایرانی15/000
124.بافر  PH=7 ( 100 میلی)ایرانی15/000
125.بافر  PH=10 ( 100 میلی)ایرانی15/000
126.پودر گیمسا (25 گرمی )ایرانی50/000
127.روغن ایمرسیون (250 میلی)ایرانی50/000
128.آنتالیران(چسب سیتولوژی)(250 میلی)ایرانی80/000*
129.مونتالیران(چسب پاتولوژی)(250میلی)ایرانی
130.سولفوکرومیک اسید (یک لیتری)ایرانی60/000
131.آگار (50 گرمی)ایرانی55/000
132.آگار(100 گرمی)ایرانی85/000
133.پودر آلومینیوم(100 گرمی)ایرانی50/000
134.سولفات آمونیوم آهن II (250 گرمی)ایرانی85/000
135.سولفات آمونیوم آهن III (250 گرمی)ایرانی85/000
136.آمونیم تیوسیانات (50 گرمی)ایرانی55/000
137.آمونیم نیترات (500 گرمی)ایرانی50/000
138.آمونیم هپتا مولیبدات (100 گرمی)ایرانی95/000
139.اتر (250 میلی)ایرانی65/000
140.استرانسیم کلرید(50 گرمی )ایرانی58/000

فروشگاه مواد شیمیایی KTG

141.استرانسیم نیترات (50 گرمی)ایرانی58/000
142.اوره (500 گرمی)ایرانی100/000
143.بنزوئیک اسید(500 گرمی)ایرانی95/000
144.پتاسیم برومات (20 گرمی)ایرانی60/000
145.پتاسیم بروماید(100 گرمی)ایرانی50/000
146.اسید سولفوریک 98% (5 لیتری)AR Labchem تایوان300/000*
147.اسید سولفوریک 98% (1 لیتری)AR Labchem تایوان110/000*
148.اسید کلریدریک 37% (5 لیتری)AR Labchem تایوان325/000*
149اسید کلریدریک 37% (1 لیتری)AR Labchem تایوان125/000*
150.اسید نیتریک 65% (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
151.اسید نیتریک 65% (1 لیتری)AR Labchem تایوان125/000*
152.سود (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان450/000*
153.سود (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
154.فروسولفات آمونیوم 99% (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان345/000*
155.فروسولفات آمونیوم 99% (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان1/350/000*
156.استون (5 لیتری)AR Labchem تایوان450/000*
157.استون (1 لیتری)AR Labchem تایوان150/000*
158.آب اکسیژنه (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
159.آب اکسیژنه (1 لیتری)AR Labchem تایوان140/000*
160.متیل رد (25 گرمی)AR Labchem تایوان425/000*
161.سولفات مس (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
162.سولفات مس (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان450/000*
163.سولفات پتاسیم (1کیلوگرم)AR Labchem تایوان195/000*
164.تری اتانول آمین (5 لیتری)AR Labchem تایوان375/000*
165.تری اتانول آمین (1 لیتری)AR Labchem تایوان145/000*
166.هیدروکسید پتاسیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان350/000*
167.آرتوفنانترولئین هیدرات (5 گرم)AR Labchem تایوان350/000*
168.فنل فتالئین (100 گرم)AR Labchem تایوان390/000*
169.استات آمونیوم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان205/000*
170.استات آمونیوم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان700/000*

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

171.دی کرومات پتاسیم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان550/000*
172.دی کرومات پتاسیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان160/000*
173.کرومات پتاسیم (250 گرم)AR Labchem تایوان210/000*
174.اسید بوریک (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان130/000*
175.اسید بوریک (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان300/000*
176.آمونیاک (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
177.پودر موراکساید (25 گرم)AR Labchem تایوان410/000*
178.اکسید سلنیوم (250 گرم)AR Labchem تایوان650/000*
179.دی سولفید کربن (ا لیتری)AR Labchem تایوان945/000*
180.کلرید باریوم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان340/000*
181.کلرید باریوم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان1/350/000*
182.بی کربنات سدیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
183. بی کربنات سدیم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان500/000*
184.هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان150/000*
185.هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان 450/000*
186.نیترات نقره (50 گرم)AR Labchem تایوان610/000*
187. نیترات نقره (100 گرم) AR Labchem تایوان110/000*
188.آمونیوم هپتا مولیبدات (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان1/300/000*
189. آمونیوم هپتا مولیبدات (100 گرم)AR Labchem تایوان225/000*
190.آمونیوم وانادات (100 گرم)AR Labchem تایوان260/000*

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

191.اسید پرکلریک اسید (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان2/300/000*
192.اسید استیک (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان410/000*
193.کلروفرم (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان750/000*
194.نشاسته (500 گرمی)AR Labchem تایوان360/000*
195.فنل فتالئین (100 گرم)AR Labchem تایوان260/000*
196.پتاسیم یداید (250 گرمی)AR Labchem تایوان310/000*
197.تیوسولفات سدیم (1 کیلوگرمی)AR Labchem تایوان470/000*
198.بروموکرزول گرین (25 گرمی)AR Labchem تایوان360/000*
199.برمو فنل بلو (25 گرم)AR Labchem تایوان610/000*
200.سولفات نقرهAR Labchem تایوان
201.استاندارد 1000 ppm آهن (1 لیتری)AR Labchem تایوان310/000*
برترین مطالب سایت :
مواد افزودنی مواد غذایی کدامند ؟

کلیه مواد آزمایشگاهی فوق دارای Certificate همراه کالا می باشند.جهت دریافت Cetificate به سایتwww.ARLabchem.com مراجعه و در قسمت Certificate با وارد نمودن LOT Number ،تاییدیه موارد فوق را دریافت فرمایید.

نمایندگی مرک آلمان

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – نمایندگی مرک آلمان
نمایندگی مرک آلمان و سیگما آلدریچ - فروش کیت آزمایشگاهی و محیط کشت,
تهران, ایران 02166074277
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
رایانشانی: safirazmakian@gmail.com
URL: https://iran-merck.ir

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.