محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

اساس کمپانی MERCK از سال 1668 میلادی بنا نهاده شد و تا کنون نیز با موفقیت به فعالیت خود در سراسر جهان ادامه داده است.  کمپانی یکی ازمطرح ترین شرکت های فعال در زمینه تولید انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارویی می باشد که در آلمان واقع شده است. دارمشتات محل استقرار دفتر اصلی این کمپانی آلمانی می باشد. Stefan Oschmann مدیر عامل اجرایی شرکت می باشد. این کمپانی در سال 1995 میلادی از سهامی خاص به سهامی عام مبدل گردید. کمپانی آلمان یکی از گسترده ترین شرکت ها در حوزه مواد شیمیایی و دارویی می باشد که دارای حدود 33 هزار نفر کارمند در کشورهای مختلف است. انواع محصولات دارویی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی در کمپانی تولید و به کشورهای متعدد عرضه می شود. یکی از محصولات اصلی که در کیمیا پردازان تامین و توزیع می گردد، مواد شیمیایی آزمایشگاهی MERCK می باشد که در این بخش به ارائه آن پرداخته ایم.

 

ایران مرک

فروش  مواد شیمیایی و آزمایشگاهی معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

ما چه خدماتی ارائه می دهیم؟

ایران مرک وارد کننده مستقیم مواد شیمایی و کیت های تحقیقاتی از معتبر ترین برند های دنیاست که سابقه سال ها همکاری با دانشجویان، اساتید دانشگاه، شرکت های تولیدی و آزمایشگاه ها دارد.

ما توانسته ایم با وجود تحریم های ناعادلانه علیه کشورمان، مواد شیمیایی اصل و با کیفیت شرکت هایی همچون مرک و سیگما آلدریچ را به دست مصرف کنندگان داخلی برسانیم تا بتوانیم نقشی در فراهم آوردن امکانات جهت پیشبرد تحقیق، تولید و توسعه داشته باشیم.

 

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

محصولات MERCK | محصولات مرک | محصولات مرک آلمان

 

برای سفارش و خرید مواد شیمیایی صنعتی با شرکت ایران مرک و سیگما ایران تماس بگیرید :

09128308091 و 09357007743

ایران مرک  : با تشکر از تیم تحقیقاتی پایان نامه من و طراحی سایت اراک

 

مقدار بسته بندیکدنام شرکتنام ماده شیمیاییردیف
2.5lit106146MERCK متیل ایزو بوتیل کتون1
2.5lit106146MERCKایزو بوتیل متیل کتون2
1kg106560MERCKسدیم پر بورات3
1kg100877MERCKبنزوکائین4
25kg106290MERCK سدیم بنزوات5
2.5lit101990MERCKبوتانول6
2.5lit101990MERCKبوتیل الکل7
2.5lit100981MERCKبنزیل الکل8
25g106278MERCKآلیزارین رد9
1kg800269MERCKفوماریک اسید10
1lit803060MERCKدی متیل آنیلین11
1kg820846MERCKنفتالین12
100g107759MERCKسوربیتول13
1lit808154MERCKتیونیل کلراید14
1kg100804MERCKتارتاریک اسید15
1kg104982MERCKپتاسیم هگزا سیانو فراتII16
1kg104973MERCKپتاسیم هگزا سیانو فراتIII17
500g102121MERCKکلسیم نیترات18
2.5lit104002MERCKفرمالدئید19
250g107872MERCKاسترانسیوم نیترات20
1lit812382MERCKتیتانیوم تترا کلراید21
1lit808307MERCKتیتانیوم تری کلراید22
250g112379MERCKتیتانیوم پودر23
100g112384MERCKتیتانیوم هیدرید24
250g103883MERCKنیترات آهن III25
250g103883MERCKآهن IIIنیترات26
100cc821084MERCKتترا بوتیل اورتو تیتانات27
100g107746MERCKسیلیکون گریس28
25g112412MERCKیتریوم اکسید29
100g102343MERCKستیل تری متیل آمونیوم بروماید30
100g102343MERCKهگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید31
250g801801MERCKبنزو فنون32
1kg807331MERCKپنتا اریتریتول33
25g106161MERCKمراکساید34
5g107225MERCK1و10 فنانترولین35
10g107223MERCK1و10 فنانترولین کلراید36
100g806373MERCKسدیم بور هیدرید37
500g822068MERCKهیدروکسی اتیل سلولز38
250g822284MERCKسدیم39
250g104401MERCKجیوه40
250g104401MERCKوری41
50g104425MERCKجیوهIکلراید42
50g104425MERCKکلمل43
100g104417MERCKجیوهIIکلراید44
100g104417MERCKسوبلمه45
100g104465MERCKجیوه II اکسید46
100g104465MERCKاکسید جیوه47
50g104428MERCKجیوه II یداید48
50g104428MERCKیدور جیوه49
1lit803131MERCKدی اتیلن گلیکول50
1lit803131MERCKدی گلیکول51
250g801079MERCKآلمینیوم ایزو پرو پوکساید52
250g801079MERCKآلمینیوم تری ایزو پروپیلات53
1kg100631MERCKاسید سالسلیک54
1kg100631MERCKسالسلیک اسید55
1g814479MERCKساماریم56
10g112321MERCKساماریمIII اکسید57
25g101322MERCKمتیل اورنج58
25g107233MERCKفنول فتالین59
1kg101084MERCKآلمینیوم کلراید آبدار60
100g801081MERCKآلمینیوم کلراید خشک61
1lit100700MERCKتیو گلی کولیک اسید62
1kg818650MERCKآدپیک اسید63
1lit104365MERCKn_هپتان64
1kg108167MERCKتیمول65
1kg105107MERCKپتاسیم دی سولفات66
1kg104900MERCKپتاسیم بروماید67
1kg104900MERCKبرومور پتاس68
100g104907MERCKپتاسیم بروماید69
100g803456MERCKدابکو70
1lit107222MERCKپراستیک اسید71
100cc807471MERCKپلی فسفریک اسید72
500g106591MERCKتترا سدیم پیرو فسفات73
500g106591MERCKتترا سدیم دی فسفات74
1kg102052MERCKکلسیم استات75
1kg102052MERCKاستات کلسیم76
250g107660MERCKلاکتوز77
1lit100519MERCKپرکلریک اسید78
1kg818712MERCKهگزا متیلن تترا امین79
1kg818712MERCKهگزامین80
1kg107813MERCKکلرو قلعII81
1kg107813MERCKقلعII کلراید82
500cc108710MERCKقلعIV کلراید83
500cc108710MERCKکلرور قلعIV84
2.5lit100949MERCKاتیلن گلیکول85
2.5lit100949MERCKمنو اتیلن گلیکول86
2.5lit100062MERCKاستیک اسید87
1kg2722MERCKمس کربنات88
1kg2722MERCKکربنات مس89
500g108849MERCKاکسید روی90
500g108849MERCKروی اکسید91
1kg105999MERCKمنتول92
1kg105999MERCKسولفات منگنز93
1kg105999MERCKمنگنز سولفات94
500g103819MERCKپودر آهن95
500g103819MERCKآهن پودر96
1kg102483MERCKاکسید کروم III97
1kg102483MERCKکرومIII اکسید98
2.5kg100227MERCKاکسید کروم VI99
2.5kg100227MERCKکرومVI اکسید100
2.5kg100227MERCKکرومیک اسید101
500g 112097MERCKکروم102
1kg102487MERCKکلرور کرومIII103
1kg102487MERCKکرومIII کلراید104
250g102481MERCKنیترات کروم III105
250g102481MERCKکرومIII نیترات106
5kg101750MERCKسولفات باریم107
5kg101750MERCKباریم سولفات108
5kg101160MERCKآمونیوم بی فلوراید109
5kg101160MERCKآمونیوم هیدروژن دی فلوراید110
250g101164MERCKآمونیوم فلوراید111
250g101164MERCK فلور آمونیوم112
1kg106400MERCKکلرور سدیم113
1kg106400MERCKسدیم کلراید114
1lit803116MERCKدی اتانول امین115
250g102103MERCKکلسیم لاکتات116
1kg101201MERCKآمونیوم پر سولفات117
1kg101201MERCKپر سولفات آمونیوم118
100g107398MERCKنیترات سرب119
100g107398MERCKسرب نیترات120
250g105043MERCKپتاسیم یداید121
250g105043MERCKیدور پتاس122
25g118307MERCKاکتان سولفونیک اسید سدیم سالت123
1kg106235MERCKسدیم استات آبدار124
2.5lit105614MERCKسدیم هیپو کلریت125
2.5lit105614MERCKآب ژاول126
2.5lit104374MERCKn_هگزان127
1kg105080MERCKپتاسیم پر منگنات128
1kg 105080MERCKپر منگنات پتاس129
1lit808352MERCK تری اتیل امین130
2.5lit107025MERCKتترا هیدرو فوران131
2.5lit107025MERCKTHF132
250cc101945MERCKبروم133
2.5kg107983MERCKگوگرد134
1kg103814MERCKکلرور آهن III135
1kg103814MERCKآهنIII کلراید136
2.5lit109623MERCKاتیل استات137
2.5lit109652MERCKبوتیل استات138
2.5lit100264MERCKفرمیک اسید139
1kg818710MERCKاوره140
1kg105957MERCKاکسید منگنز141
1kg105957MERCKمنگنز اکسید142
100g159270MERCKمتیلن بلو143
500g106507MERCKسدیم دی تیونیت144
1kg101180MERCKآمونیوم هپتا مولیبدات145
1kg101180MERCKآمونیوم مولیبدات146
1kg101180MERCKمولیبدات آمونیوم147
500g101719MERCKکلرور باریم148
500g101719MERCKکلرور باریم149
2.5lit106050MERCKدی کلرو متان150
2.5lit106050MERCKمتیلن کلراید151
100g814725MERCKپاراتولوئن سولفونیک اسید152
250g 821125MERCKپاراتولوئن سولفونیک اسید سدیم سالت153
1kg105867MERCKمنیزیم اکسید154
1kg105867MERCKاکسید منیزیم155
250g106717MERCKنیترات نیکل156
250g106717MERCKنیکل نیترات157
1lit800947MERCKاتیلن دی امین158
1kg8865MERCKاستارات روی159
1kg8865MERCKروی استارات160
250g102700MERCKفویل مس161
250g102700MERCKمس فویل162
2.5kg105882MERCKسولفات منیزیم163
2.5kg105882MERCKمنیزیم سولفات164
1lit102222MERCKکربن تترا کلراید165
1lit102222MERCKتترا کلرور کربن166
2.5lit100564MERCKفسفریک اسید167
1kg106482MERCKسدیم هیدروکسید168
1kg106482MERCKسود169
500g113126MERCKسیلیکون دی اکساید170
1kg105833MERCKمنیزیم کلراید171
1kg105833MERCKکلرور منیزیم172
1kg101206MERCKدی امونیوم هیدرو ژن فسفات173
500g101126MERCKآمونیوم دی هیدروژن فسفات174
100g101502MERCKپودر نقره175
100g101502MERCKنقره پودر176
25g119203MERCKنقره کلراید177
25g119203MERCKکلرور نقره178
100g101509MERCKسولفات نقره179
100g101509MERCKنقره سولفات180
25g801504MERCKنقره استات181
25g801504MERCKاستات نقره182
100g12328MERCKبرومور نقره183
100g12328MERCKنقره بروماید184
100g119202MERCKکربنات نقره185
100g119202MERCKنقره کربنات186
10g101506MERCKپشم نقره187
10g101506MERCKسیم نقره188
5g101515MERCKنقره دی اتیل دی تیو کاربامات189
5g101515MERCKدی اتیل دی تیو کاربامات نقره190
25g119208MERCKاکسید نقره191
25g119208MERCKنقره اکسید192
2.5lit102445MERCKکلروفرم193
1lit807051MERCKپروپیلن کربنات194
1kg106560MERCKسدیم پربورات195
1kg106560MERCKپربورات سدیم196
1kg104820MERCKاستات پتاس197
1kg104820MERCKپتاسیوم استات198
1kg800673MERCKاستاریک اسید199
1kg102069MERCKکلسیم کربنات200
1kg102109MERCKکلسیم اکسید201
2.5l106012MERCKمتانول202
2.5l106009MERCKمتانول203
2.5l100713MERCKسولفوریک اسید204
25kg108070MERCKتالک205
 500kg102378MERCKکلسیم کلراید خشک206
1kg172570MERCKکلسیم کلراید آبدار207
1kg818707MERCKسیتریک اسید خشک208
1kg100244MERCKسیتریک اسید آبدار209
1kg102555MERCKکربن اکتیو210
2.5kg104206MERCKگرافیت پودری211
100g112196MERCKایندیوم212
10g112201MERCKایندیوم اکسید213
25g112202MERCKایندیوم سولفات214
50g101510MERCKنیترات نقره215
50g101510MERCKنقره نیترات216
1lit800590MERCKمتیل متا اکریلات217
2.5lit100014MERCKاستون218
1kg102787MERCKمس سولفات219
2.5lit108685MERCKزایلن220
 2.5lit100964MERCKتترا کلرو اتیلن221
2.5lit102832MERCKسیکلو هگزان222
2.5lit100958MERCKتری کلرو اتیلن223
2.5lit105422MERCKآمونیاک224
 1lit800919MERCKدی بوتیل فتالات225
1kg101124MERCKآمونیوم فسفات226
1kg101124MERCKآمونیوم دی هیدروژن فسفات227
1kg106528MERCKسدیم دی سولفیت228
5kg106657MERCKمتیل پارابن229
5kg106657MERCKمتیل 4-هیدرو کسی بنزوات230
5kg106656MERCKمتیل 4-هیدروکسی بنزوییک اسید سدیم سالت231
5kg107428MERCKپروپیل 4-هیدروکسی بنزوییک اسید سدیم سالت232
5kg107428MERCKپروبیل پارابن سدیم سالت233
1kg115345MERCKآلمینیوم اکسید234
1kg115345MERCKآلومینا235
1kg115345MERCK اکسید آلمینیوم236
25g821233MERCKپارا متوکسی فنول237
1kg106652MERCKسدیم سولفیت238
100g107302MERCK پلی ونیل پیرو لیدون239
100g107302MERCK PVP240
1kg107397MERCK سرب نیترات241
2.5lit106014MERCK اتیل متیل کتون242
1lit116754MERCKآب مقطر243
1kg103965MERCKسولفات اهن II244
1kg103965MERCK آهنIIسولفات245
1kg103965MERCK سولفات فرو246
1kg106303MERCK بوراکس247
1kg106303MERCKدی سدیم تترا بورات248
100g105691MERCKلیتیم هیدروکساید249
1lit821874MERCKدی اکتیل فتالات250
1lit821874MERCKDOP251
500g818506MERCK منیزیم پودر252
2.5lit108597MERCK آب اکسیژنه253
2.5lit108597MERCKهیدروژن پروکساید254
1kg807490MERCKپلی اتیلن گلیکول 4000255
1kg807491MERCKپلی اتیلن گلیکول 6000256
1lit807485MERCKپلی اتیلن گلیکول 400257
1lit807486MERCKپلی اتیلن گلیکول 600258
1kg807488MERCK پلی اتیلن گلیکول 1000259
1kg106393MERCK سدیم کربنات260
1kg817034MERCK سدیم دودسیل سولفات261
1kg817034MERCKSDS262
1kg101091MERCK آلمینیوم هیدروکساید263
100g802100MERCK کلسیم هیدرید264
100g101615MERCKآگار265
1kg104928MERCK پتاسیم کربنات266
1kg104928MERCK کربنات پتاسیم267
2.5lit107162MERCK پارافین268
1kg100808MERCKاکسید تیتان269
1kg100808MERCKتیتان اکسید270
1kg100808MERCKتیتانیوم دی اکسید271
2.5lit104092MERCKگلیسیرین272
2.5lit104092MERCKگلیسیرول273
2.5lit100995MERCK ایزو پروپیل الکل274
2.5lit100995MERCK2-پروپانول275
2.5lit100443MERCK نیتریک اسید276
1kg105032MERCK پتاسیم هیدروکساید277
1kg105032MERCK پتاس278
1kg104873MERCK پتاسیم دی هیدروژن فسفات279
100cc820877MERCK نیکوتین280
1kg101217MERCK آمونیوم سولفات281
5g112167MERCKگادولونیوم اکسید282
1lit817072MERCKتوئین 20283
1lit822185MERCKتوئین 40284
1lit822186MERCKتوئین 60285
1lit817061MERCKتوئین 80286
2.5lit822337MERCKمتازایلن287
1lit101769MERCKپترولیم اتر288
1kg107150MERCKپارافین جامد289
1kg100773MERCKتانیک اسید290
1kg106726MERCKسولفات نیکل291
1kg106726MERCKنیکل سولفات292
500g105853MERCKمنیزیم نیترات293
1lit807679MERCKاستایرن294
250cc804604MERCKهیدرازین هیدرات295
1kg108418MERCKEDTA296
1kg108418MERCKتترا پلکس III297
1kg108418MERCKاتیلن دی امین تترا استیک اسید دی سدیم سالت298
1kg108418MERCKادتا299
250g108413MERCK ادتا آهن دار300
250g108413MERCKEDTA  Fe301
500g108439MERCKادتا کلسیم302
500g108439MERCK تترا پلکس کلسیم303
500g8414MERCK ادتا روی304
500g8414MERCKتترا پلکس روی305
100g104819MERCKپتاسیم تترا پلکس306
100g104819MERCKپتاسیم ادتا307
100g108409MERCKمنیزیم تترا پلکس308
100g108409MERCKادتا منیزیم309
25g102836MERCKسیستئین310
1kg106346MERCK سدیم دی هیدروژن فسفات311
1kg106345MERCK سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات312
100g800408MERCKمالئیک انیدرید313
1kg800380MERCKمالئیک اسید314
2.5lit100471MERCKاولئیک اسید315
1kg106535MERCKسدیم نیترات316
250g105741MERCKمولکول سیو317
1kg108815MERCKروی کلراید318
1kg108815MERCK کلرو روی319
1lit800858MERCKاتیلن گلیکول منو متیل اتر320
1lit800858MERCK2-متوکسی اتانول321
1lit801554MERCKبوتیل گلیکول322
1lit801554MERCKاتیلن گلیکول منو بوتیل اتر323
1lit800857MERCKاتیلن گلیکول منو اتیل اتر324
1lit800856MERCKاتیلن گلیکول دی متیل اتر325
1lit800856MERCK1 و 2 دی متوکسی اتانول326
1lit807291MERCKاتیلن گلیکول منو فنیل اتر327
1lit807291MERCK2-فنوکسی اتانول328
1kg104862MERCK پتاسیم دی کرومات329
1kg104862MERCK دی کرومات پتاس330
10g112151MERCK دیسپرسیم اکسید331
1lit820833MERCK دی متیل سولفوکساید332
1lit820833MERCKDMSO333
2.5lit103053MERCKDMF334
2.5lit103053MERCK دی متیل فرمامید335
1kg106236MERCKسدیم استات خشک336
1kg102160MERCKسولفات کلسیم337
1kg102160MERCKکلسیم سولفات338
1lit102214MERCK کربن دی سولفید339
1kg817023MERCKBHA340
1kg817023MERCKبوتیل هیدروکسی آنیزول341
1kg817074MERCKBHT342
1kg817074MERCKبوتیل هیدروکسی تولوئن343
1kg802800MERCKکاپرو لاکتوم344
1kg100492MERCKاگزالیک اسید345
1kg100492MERCKاسید اگزالیک346
2.5lit108387MERCKتری اتانول امین347
2.5lit108749MERCK1و1و1 تری کلرو اتان348
1kg104228MERCKصمغ عربی349
1kg104228MERCKگام عربیک350
5g804190MERCK دی متیل وری351
1kg101145MERCKآمونیوم کلراید352
1kg101145MERCKنشادر353
1g807340MERCKهگزو کلرو پلاتینیک اسید354
1g807340MERCKکلرو پلاتینیک اسید355
1g101582MERCKطلا تری کلراید356
1g101582MERCKتترا کلرو اوریک اسید357
1g101582MERCKگلد تری کلراید358
1g807110MERCKپالادیم کلراید359
1g807110MERCKکلرور پالادیم360
1g807107MERCKپالادیم اکسید361
1g 807107MERCKاکسید پالادیم362
1g818056MERCKپالادیم استات363
1g818056MERCKاستات پالادیم364
1g807632MERCKرودیم کلراید تری هیدرات365
1g807632MERCKکلرور رودیم366
1g12313MERCKرودیم اکسید367
1g12313MERCKاکسید رودیم368
1g12318MERCKروتنیوم کلراید369
1g119247MERCKروتنیوم کلراید370
1g810560MERCKروتنیوم اکسید371
1g12319MERCKروتنیوم رد372
1g119249MERCKروتنیوم رد373
50g107714MERCKسلنیوم بلک374
50g800653MERCKسلنیوم دی اکساید375
50g800653MERCKدی اکسید سلنیوم376
25g106689MERCKسدیم دی اتیل دی تیو کاربامات377
25g106689MERCKدی اتیل دی تیو کاربامات378
25g8476MERCKاورانیوم نیترات379
برترین مطالب سایت :
مواد شيميايی آزمايشگاهی مرک آلمان | فروش مواد شيميايی آزمايشگاهی از شرکت مرک آلمان MERCK

نمایندگی مرک آلمان

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – نمایندگی مرک آلمان
نمایندگی مرک آلمان و سیگما آلدریچ - فروش کیت آزمایشگاهی و محیط کشت,
تهران, ایران 02166074277
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
رایانشانی: safirazmakian@gmail.com
URL: https://iran-merck.ir

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.