مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه :

لیست بروز موجودی مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه را در زیر می توانید مشاهده نمایید، میزان خلوص، گرید و نام های مشابه نیز ذکر گردیده است.

عنایت داشته باشید میزان خلوص ذکر شده در جدول زیر بر اساس آنالیزهای رسمی آزمایشگاه های مرجع اروپا بوده و ایران مرک تضمین می نماید که محصول دریافتی شما کاملا مطابق با آنالیز باشد. شما می توانید آنالیز هر ماده را قبل از خرید از ما دریافت نموده و با نیاز های خود و آزمایشی که قصد انجامش را دارید بسنجید.

همچنین شما می توانید با مراجعه به وب سایت بایوکم فرانسه و جستجو از طریق کد های بایوکم که در جدول زیر مشاهده می کنید، اطلاعات مربوط به MSDS ، TDS و یا COA هر ماده را دانلود نمایید.

در برخی موارد مشاهده می نمایید که میزان خلوص بالاتر از 100 درصد می باشد، این موارد بیشتر مربوط به موادی است که در مجاورت هوا رطوبت خود را از دست داده و در نتیجه میزان خلوص بالاتری را در نتایج آنالیز نشان می دهد.

 برای اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید

ایران مرک و سیگما ایران

توضیحاتوزننام فارسینام انگلیسیمعادل
کد مرک
کد بایوکم
1-بوتانل، بوتیل الکل، بوتانل2.5 لیترنرمال بوتانولn-Butanol
10199020212
1
ایزوپروپانول، دو پروپانول2.5 لیترایزوپروپیل الکل – دو پروپانولisopropyl alcohol / 2-Propanol AR
10963421602
2
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه2.5 لیتراسید استیک گلاسیالAcetic acid glacial AR
10006310112
3
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه1 لیتراسید استیک گلاسیال HPLCAcetic acid glacial for HPLC
10146
4
اتیل نیتریل، متیل سیانید2.5 لیتراستونیتریل HPLCAcetonitrile HPLC gradient10003020012
5
آلومینیوم نیترات 9 آبه کریستالی500 گرمآلومینیم نیتراتAluminium nitrate nonahydrade
101063
101086
30182
6
خلوص بالای 99 درصد500 گرمآلومینیم پتاسیم سولفاتAluminium potassium sulfate
101042
101047
31468
7
گرید آنالیز ، خلوص بالای 98 درصد500 گرمسولفات آلومینیومAluminium sulfate AR
10110230121
8
ناموجود2.5 لیترمحلول آمونیاکAmmonia solution AR 25%
10543230159
9
ناموجود500 گرمآمونیوم استاتAmmonium acetate cryst
10111630095
10
آمونیم کربنات500 گرمآمونیوم کربناتAmmonium carbonate purified
10113630091
11
نشادر1 کیلوگرمآمونیوم کلرایدAmmonium chloride
101145
101141
30111
12
آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات500 گرمآمونیوم دی‌هیدروژن فسفاتAmmonium dihydrogen phosphat
10112630136
13
آمونیم هیدروژن بی کربنات500 گرمآمونیوم هیدروژن کربناتAmmonium hydrogen carbonate
10113130177
14
آمونیم فرو سولفات، سولفات آهن آمونیاکی1 کیلوگرمآمونیوم آهن (II) سولفات 6 آبهAmmonium iron (II) sulfate
10379230402
15
سولفات آمونیوم آهن (III) دوازده آبه500 گرمسولفات آمونیوم آهن (III)Ammonium iron (III) sulfate
10377630092
16
گرید آزمایشگاهی250 گرمآمونیوم هپتامولیبداتAmmonium molybdate tetrahydrate
101182
101180
30134
17
آمونیم اکسالات مونوهیدرات500 گرمآمونیم اکسالاتAmmonium oxalate monohydrate
10119230115
18
آمونیوم پورپورات موراکساید25 گرمآمونیوم پورپوراتAmmonium purpurate
10616151309
19
سولفات آمونیوم500 گرمآمونیوم سولفاتAmmonium sulfate
10121730119
20
آمونیم تیوسیانات گرید آنالیز500 گرمآمونیم تیوسیاناتAmmonium thiocyanate
10121330185
21
باریم کلراید دو آبه گرید آنالیز500 گرمکلرید باریمBarium chloride dihydrate
10171930203
22
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرماسید بوریک کریستالیBoric acid crystals
10016010199
23
ناموجود5 گرمبرموکروزول گرینBromocresol green indicator
10812140207
24
گرید آنالیز و دارویی PH.Eur25 گرمبروموفنل بلوBromophenol blue
10812240202
25
گرید آنالیز25 گرمبروموتیمول بلوBromothymol blue
10302640212
26
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول بافر چهارBuffer solution ph 4.0
10988421609
27
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول بافر هفتBuffer solution ph 7.0
10988721610
28
ناموجود1 لیترمحلول بافر نهBuffer solution ph 9.010988921611
29
ناموجود1 لیترمحلول بافر دهBuffer solution ph 10.0
10989021606
30
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا حداقل 97%500 گرماستات کلسیم خشکCalcium acetate dried
30351
31
ناموجود500 گرمکلرید کلسیم دو آبهCalcium chloride dihydrate
10238230310
32
گرید آزمایشگاهی – خلوص حداقل 95%500 گرمکلسیم هیدروکسیدCalcium hydroxide
10204730274
33
گرید آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98%500 گرمکلسیم نیتراتCalcium nitrate
10212030332
34
کربن فعال، زغال اکتیو، زغال فعال500 گرمکربن اکتیو – زغال فعالCharcoal activated
102183
102186
50299
35
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرماسید سیتریک بدون آبCitric acid anhydrous
81870710303
36
ناموجود500 گرماسید سیتریک مونوهیدراتCitric acid monohydrate
10024410309
37
گرید آزمایشگاهی5 گرمکوماسی بریلینت بلو GCoomassie brilliant blue G 250
11544440311
38
گرید آزمایشگاهی5 گرمکوماسی بریلینت بلو RCoomassie brilliant blue R 250
11255340312
39
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur500 گرمسولفات مس (II) پنج آبه (׀׀) Copper Sulfate pentahydrate
102790
102787
30289
40
ناموجود2.5 لیترسیکلوهگزانCyclohexane
10966620104
41
گلوکز خشک، گرید آزمایشگاهی1 کیلوگرمدکستروز (گلوکز) بدون آبDextrose (Glucose) anhydrous
10833750712
42
گرید آنالیز1 کیلوگرمدکستروز (گلوکز) یک آبهDextrose (Glucose) monohydrate
10834650706
43
ناموجود500 گرمدی فروکتوزD-Fructose
10532110129
44
گرید آنالیز – خلوص بالا 99.8 درصد2.5 لیتردی کلرومتانDichloromethane AR
106050
106049
20423
45
ناموجود1 لیتردی کلرومتان HPLCDichloromethane for HPLC
10604420418
46
ناموجود2.5 لیتردی متیل سولفوکسایدDimethyl sulphoxide
116743
50407
47
گرید آزمایشگاهی – خلوص بالا حداقل 99%500 گرمدی پتاسیم هیدروژن فسفات خشکDi-Potassium hydrogen orthophosphate anh
10510430411
48
گرید آزمایشگاهی500 گرمدی سدیم هیدروژن فسفات بی آبDi-Sodium hydrogen ortho phosphate anh
10658631973
49
گرید آزمایشگاهی500 گرمدی سدیم هیدروژن فسفات 2 آبهDi-Sodium hydrogen orthophosphate 2aq
10658031974
50
خلوص بالا – بین 98.5 تا 101 درصد500 گرمدی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه Di-Sodium hydrogen orthophosphate 12aq
10657331995
51
بوراکس – گرید آنالیز500 گرمدی سدیم تترا هیدروبوراتDi-Sodium tetraborate
106308
106303
31924
52
مخصوص میکروبیولوژی250 گرمدی سوربیتولD-Sorbitol for microbiology
10775811914
53
ناموجود25 گرماریوکروم بلک تیEriochrome black T
10317040520
54
ناموجود2.5 لیتراتیل استاتEthyl acetate
10962320510
55
مخصوص HPLC و طیف سنجی1 لیتراتیل استات HPLCEthyl acetate for HPLC & Spectroscopy
10086850009
56
خلوص بالا 99 تا 101 درصد500 گرمادتا – EDTAEthylenediaminetetraacetic acid disodium salt
108418
108421
10504
57
گرید آزمایشگاهی500 میلمحلول فهلینگ A  Fehling’s solution no. 1 (A) LR51413
58
گرید آزمایشگاهی500 میلمحلول فهلینگ BFehling’s solution no. 2 (B) LR
51412
59
گرید آزمایشگاهی2.5 لیترمحلول فرمالدهیدFormaldehyde solution 37-41% w/v
104002
104003
20603
60
ناموجود1 لیتراسید فرمیکFormic acid 98-100%
10026410098
61
گرید دارویی PH.Eur – برای میکروسکوپی25 گرمفوشین بازیکFuchsin basic for microscopy
11593740602
62
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 99.5%1 لیترگلیسیرین(Glycerol (Glycerine
10409220119
63
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 98.5%500 گرمگلایسینGlycine LR
81601350046
64
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 99%25 گرمهپسHepes
11011021615
65
گرید آزمایشگاهی1 لیترهیدروژن پراکسیدHydrogen peroxide solution 30%
82228750038
66
ناموجود100 گرمایمیدازولImidazole
10471650903
67
گرید آزمایشگاهی1 کیلوگرمآهن (III) سولفات 1 آبهIron (III) sulfate monohydrate
30925
68
فروس سولفات، گرید دارویی Ph.Eur500 گرمآهن (II) سولفات 7 آبهIron (II) sulfate heptahydrate
10396530921
69
ناموجود500 گرمآهن (III) کلراید 6 آبهIron (III) Chloride hexahydrate10394330903
70
نیترات آهن، خلوص بالا 98%500 گرمآهن (III) نیترات 9 آبهIron (III) Nitrate nonahydrate103883
103898
30915
71
فریک کلراید خشک، خلوص بالا 98%1 کیلوگرمآهن (III) کلراید، بدون آبIron (III) Chloride, anh80394530907
72
آخرین قیمت فروش 155,000 تومان100 گرمال آسپارژینL-Asparagine for biochemistry 99
10156611204
73
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99%25 گرمال سیستئینL-Cysteine for biochemistry
10283820303
74
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99%25 گرمال فنیل آلانینL-Phenylalanine 99% LR
10725651628
75
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا – 99%5 گرمال سرینL-Serine
10776951905
76
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99%25 گرمال تریپتوفانL-Tryptophan
10837431857
77
ناموجود25 گرمال تیروزینL-Tyrosine 99% for biochemistry
10837152025
78
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 98%500 گرمکلرید منیزیم 6 آبهMagnesium chloride hexahydrate
10583331303
79
ناموجود500 گرمسولفات منیزیم خشکMagnesium sulfate dried
31307
80
مخصوص میکروسکوپی25 گرممالاشیت گرینMalachite green
41307
81
ناموجود2.5 لیترمتانول آزمایشگاهیMethanol GPR
10600921304
82
ناموجود2.5 لیترمتانول HPLCMethanol HPLC
10600721301
83
گرید آنالیز100 گرممتیل اورانژMethyl orange
10132241317
84
گرید دارویی PH.Eur25 گرممتیل ردMethyl red
10607841318
85
گرید دارویی  – خلوص بین 95 تا 10125 گرممتیلن بلوMethylene blue11594341312
86
تمد – خلوص بالا – حداقل 99 درصد100 میلتترا متیل اتیلن دی آمینTEMED110732
808742
52005
87
ناموجود2.5 لیتردی متیل فرمامیدn,n-Dimethyl formamide
103053
822275
50433
88
خلوص بالا – حداقل 99 درصد100 گرمسی تبCTAB814119
102342
50320
89
خلوص بالا – حداقل 95 درصد2.5 لیتران هگزان آزمایشگاهیn-Hexane 95%
10436820802
90
ناموجود1 لیتران هگزان برای HPLCn-Hexane for HPLC10439120806
91
خلوص بالا – حداقل 99 درصد10 گرمنینهیدرینNinhydrin
10676251400
92
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرماگزالیک اسیدOxalic acid
10049511503
93
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد5 گرمارتوفنانترولینPhenanthroline monohydrate – 1,10
10722521612
94
گرید آنالیز و دارویی Ph.Eur5 گرمفنل ردPhenol red
11174841606
95
گرید Ph.Eur – خلوص بالا 98%100 گرمفنل فتالئینPhenolphtalein
10723341614
96
مخصوص سنتز500 گرمپلی اتیلن گلایکول 4000Polyethylene glycol 4000
80749051640
97
مخصوص سنتز500 گرمپلی اتیلن گلایکول 6000Polyethylene glycol 600080749151660
98
گرید آنالیز – حلال در آب، الکل، متانول100 گرمپلی وینیل پیرولیدون – K30Polyvinylpyrrolidone k30
10744351616
99
خلوص بالا – بین 99.5 تا 101 درصد1 کیلوگرمبی‌کربنات پتاسیمPotassium bicarbonate
104852
104854
31466
100
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5%500 گرمپتاسیم کلراید [ نیاز به نامه ]Potassium chloride
10493631603
101
ناموجود500 گرمپتاسیوم دی کروماتPotassium dichromate
10495231604
102
ناموجود500 گرمپتاسیم دی هیدروژن فسفاتPotassium dihydrogen ortho phosphate anh
10487331609
103
ناموجود1 کیلوگرمپتاسیم دی هیدروژن فسفاتPotassium dihydrogen ortho phosphate anh
10487131655
104
گرید آزمایشگاهی250 گرمپتاسیم فری‌سیانیدPotassium ferricyanide
10497131656
105
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98%500 گرمپتاسیم فروسیانیدPotassium ferrocyanide
10498231657
106
ناموجود500 گرمپتاسیم هیدروژن فتالاتPotassium hydrogen phthalate
10487431452
107
پتاس، خلوص 85 درصد، گرید آنالیز1 کیلوگرمپتاسیم هیدروکسیدPotassium hydroxide pellets
105032
105033
31625
108
گرید PH.Eur – خلوص حداقل 99%
آخرین قیمت فروش 275,000 تومان
250 گرمپتاسیم یدیدPotassium iodide AR
10504331509
109
ناموجود250 گرمپتاسیم یدیدPotassium iodide LR
10504031512
110
ناموجود500 گرمنیترات پتاسیم [ نیاز به نامه ]Potassium nitrate
10506331614
111
خلوص بین 99 تا 102% – نمک راشل500 گرمپتاسیم سدیم تارتاراتPotassium sodium (+) tartrate
10808731617
112
ناموجود1 کیلوگرمسولفات پتاسیمPotassium sulfate
10515331621
113
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98%500 گرمتیوسیانات پتاسیمPotassium thiocyanate10512431662
114
گرید آزمایشگاهی1 لیترپروپیلن گلیکولPropylene glycol purified
107478
822324
20518
115
گرید آنالیز500 گرمسالیسیلیک اسیدSalicylic acid
100631
818731
11902
116
ناموجود500 گرمسیلیکا ژلSilica gel 60-200 mesh
10773451913
117
ناموجود100 گرمنیترات نقرهSilver nitrate
10151232215
118
خلوص بالا – بین 99 تا 101 درصد500 گرمسدیم استات بی آبSodium acetate anhydrous
10626831977
119
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5%500 گرمسدیم استات 3 آبهSodium acetate trihydrate
106267
106265
31898
120
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 99.5%1 کیلوگرمبی‌کربنات سدیم – جوش شیرینSodium bicarbonate purified10632331990
121
گرید سنتز – خلوص حداقل 97 درصد100 گرمسدیم بور هیدریدSodium borohydride
80637320210
122
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.9%500 گرمسدیم کربنات بی آبSodium carbonate anhydrous
106398
106393
31906
123
گرید Ph.Eur – خلوص حداقل 99.5%500 گرمسدیم کلریدSodium chloride
10640431912
124
گرید آنالیز – خلوص حداقل 99.5%1 کیلوگرمسدیم کلریدSodium chloride
10640431912
125
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 99.5%5 کیلوگرمسدیم کلریدSodium chloride
10640031958
126
گرید آزمایشگاهی، دی‌سدیم فسفات500 گرمسدیم دی هیدروژن فسفاتSodium dihydrogen ortho phosphate dih
10634531971
127
ناموجود500 گرمسدیم هیدروکسید – سودSodium hydroxide pellets
10649831925
128
گرید آزمایشگاهی، خلوص حداقل 98%1 کیلوگرمسدیم هیدروکسید – NaOHSodium hydroxide pellets10648231945
129
گرید آزمایشگاهی، آب ژاول1 لیترسدیم هیپوکلریتSodium hypochlorite solution
31961
130
ناموجود500 گرمسولفات لاریل سدیمSodium lauryl sulfate822050
817034
31991
131
گرید آنالیز، خلوص 99.44%500 گرمسدیم نیترات [ نیاز به نامه ]Sodium nitrate
10653531918
132
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا 99.75%500 گرمسدیم نیتریتSodium nitrite106544
106549
31993
133
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99%500 گرمسدیم سولفات بی آبSodium sulfate anhydrous
106649
822286
31926
134
ناموجود500 گرمسدیم سولفیت بی آبSodium sulfite anhydrous
10665731927
135
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5%500 گرمتیو سولفات سدیم 5 آبهSodium thiosulfate pentahydrate10651631928
136
گرید آنالیز، قابلیت حل در آب500 گرمنشاسته، پایه سیب زمینیStarch, soluble
10125251919
137
گرید سنتز – خلوص حداقل 98%500 گرماسید استئاریکStearic acid
80067310135
138
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur1 کیلوگرمساکارز – ساکاروزSucrose
10765350129
139
ناموجود500 میلترت بوتانولTert-Butanol
10962922002
140
آزمایشگاهی – خلوص بالا حداقل 97%100 گرمکلرید قلع (II)Tin (ii) chloride107815
107813
32008
141
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99%500 گرمتری پتاسیم سیتراتTri-Potassium citrate
10495631615
142
ناموجود500 گرمتریس بازیTris (hydroxymethyl aminomethane) buffer
10838752029
143
گرید آنالیز100 گرمتریس اسیدیTris hydrochloride
10821952004
144
خلوص بالا – بین 99 تا 100.5 درصد500 گرمتری‌سدیم سیتراتTri-Sodium citrate
10644831946
145
گرید آزمایشگاهی500 گرمتری‌سدیم فسفات 12 آبهTri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
10657732101
146
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur500 میلتریتون ایکس 100Triton X100
10860331855
147
ناموجود500 میلتوئین 20Tween 20
82218452020
148
ناموجود1 لیترتوئین 20Tween 20
82218452020
149
ناموجود500 میلتوئین 80Tween 80
817061
822187
52080
150
گرید آنالیز – مخصوص بیوشیمی500 گرماوره Urea for Biochemistry
10848852133
151
گرید آزمایشگاهی – گرید Ph.Eur500 گرماوره فسفات Urea Phosphate Pure
52103
152
مخصوص HPLC و طیف سنجی1 لیترآب HPLCWater for HPLC & Spectroscopy
11533352211
153
مخصوص HPLC و LC-MS – ناموجود2.5 لیترآب LC-MSWATER MSChrom For LC-MS Analysis
52216
154
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرماستات روی 2 آبهZinc acetate dihydrate
10880232601
155
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرمسولفات روی 7 آبهZinc sulfate heptahydrate
10888332619
156
گرید دارویی Ph.Eur و خلوص 99%1 کیلوگرمسولفات روی 7 آبهZinc sulfate heptahydrate
10888132620
157
▼ محلول های استاندارد بایوکم ▼
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
آمونیوم تیوسیانات
یک دهم مولار
AMMONIUM THIOCYANATE 0.1M – 0.1N
 standard solution
 traceable to NIST

BVS02001

158
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
ادتا – EDTA
نیم مولار – یک نرمال
EDTA DISODIUM SALT 0.5M – 1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS03010

159
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
یُـد
نیم مولار – یک نرمال
IODINE 0.5M – 1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS05010

160
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم کلراید
یک مولار – یک نرمال
POTASSIUM CHLORIDE 1M -1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS07010

161
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم دی کرومات
یک دهم نرمال
POTASSIUM DICHROMATE 0.1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS08101

162
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم هیدروکساید
یک دهم نرمال
POTASSIUM HYDROXIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS09001

163
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم هیدروکساید
یک نرمال
POTASSIUM HYDROXIDE 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS09010

164
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم یدید
یک دهم نرمال
POTASSIUM IODIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS10001

165
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم تیوسیانات
یک دهم نرمال
POTASSIUM THIOCYANATE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS12001

166
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
نیترات نقره
یک دهم نرمال
SILVER NITRATE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS13001

167
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
سدیم هیدروکسید
یک دهم نرمال
SODIUM HYDROXIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
109141
109959

BVS16001

168
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
سدیم هیدروکسید
یک مولار
SODIUM HYDROXIDE 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
109137
109956

BVS16010

169
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
سدیم تیو سولفات
یک دهم مولار
Sodium thiosulfate 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
109147
109950

BVS17001

170
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
سدیم تیو سولفات
یک دهم مولار
Sodium thiosulfate 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST

BVS17010

171

در جدول زیر توضیحات لازم در مورد انواع گرید های متفاوت مواد شیمیایی را مشاهده نمایید.

برترین مطالب سایت :
فروش مواد شیمیایی دارویی | مواد شیمیایی دارویی
مخصوص آنالیز و آزمایشهایی که دقت زیادی لازم دارد مانند تحقیقات و کنترل کیفیت – خلوص بالای 99 درصدگرید آنالیزAnalytical Reagent
AR
بیشتر آزمایش های عمومی و روتین در آزمایشگاه را پوشش می دهد – خلوص بالای 98 درصدگرید آزمایشگاهیLaboratory Reagents
LR
مخصوص کروماتوگرافی و طیف سنجی حلال ها در فاز متحرک HPLC و آنالیز آن می باشدگرید HPLCHPLC Grade
HPLC
استاندارد دارویی صنعتی اروپا که برای کنترل کیفیت صنعت دارو استفاده می شودگرید داروییEuropean Pharmacopoeia
Ph.Eur

نمایندگی مرک آلمان

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – نمایندگی مرک آلمان
نمایندگی مرک آلمان و سیگما آلدریچ - فروش کیت آزمایشگاهی و محیط کشت,
تهران, ایران 02166074277
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
رایانشانی: safirazmakian@gmail.com
URL: https://iran-merck.ir

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.